Join GSK Channel on LINE Official Account

Add LINE

LINE OA GSK Channel

ช่องทางที่จะเพิ่มความสะดวกให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆทั้งในรูปแบบบทความ วีดีโอ Webinar และติดต่อกับ GSK ได้ง่ายขึ้น

ขั้นตอนการลงทะเบียน

  1. ลงทะเบียนโดยกรอกรายละเอียดข้อมูลของท่าน
  2. รอการตรวจสอบและยืนยันตัวตนบุคคลากรทางการแพทย์
  3. หลังระบบยืนยัน ท่านสามารถเข้าระบบเพื่อดูข้อมูลความรู้ได้ทันที

Ahead Together

Cookie Policy

Please find the reference cookie content and cookie setting here.